Skip to main content
Kategórie:

Tento dohovor je medzi

Rektorom, magistermi a študentmi University of Oxford ("Univerzita") ktorej administratívne kancelárie sú na adrese

Wellington Square, Oxford OX1 2JD

a ktorýmkoľvek účastníkom v experimente "climateprediction.net" (vami). Pre účely tejto licencie Univerzita jedná v zastúpení projektu climateprediction.net ("Projekt"), ktorého výhľadové ciele a práca sú opísané nižšie v Poznámke 4.

Univerzita chce úprimne poďakovať za cennú prácu partnerov, ktorí prispeli do tohoto softvéru a do projektu climateprediction.net. Sú to nasledujúci:

Met Office

Open University

University of Reading

Rutherford Appleton Laboratory

Univerzita vám poskytuje nevýhradnú licenciu k inštalovaniu a prevádzkovaniu počas troch rokov nasledujúcich od dátumu súhlasu s týmto dohovorom:

Predkompilovaná vykonateľná verzia HadSM3, HadCM3L alebo HadCM3 klimatických modelov (viď Poznámka 1), s pridruženými budiacimi dátovými sadami, pre poctivý úmysel skúmania v súvislosti s Projektom pod podmienkou, že akceptujete nasledujúce podmienky:

 1. Súhlasíte že vaše meno, e-mail adresa a detaily počítača budú uložené v databáze Projektu ale nebudú odovzdané žiadnej tretej strane.
 2. Budete buď vracať výsledky vášho experimentu k Projektu nezmenené, alebo informovať Projekt, že váš experiment bol predčasne ukončený z akéhokoľvek dôvodu (viď Poznámka 2).
 3. Budete sa pripájať k internetu dostatočne často a dostatočne dlho, aby softvérový klient informoval server o vašom pokroku a vrátil výsledky (aktualizácie na požiadavky prenosu dát pre rôzne experimenty budú pravidelne zverejnené na web stránke projektu).
 4. Nebudete používať tento softvér alebo dáta pre komerčné využitie, obchodné použitie, predaj z druhej ruky, alebo nepostúpite ich k nejakej tretej strane.
 5. Akceptujete, že dáta a softvér bol vyvinutý pre účely Met Office a Projektu, že nie je daná žiadna záruka čo sa týka jeho vhodnosti pre použitie na licencovanom zariadení a že Met Office alebo Projekt nie sú zodpovední za nejaké chyby alebo opomenutia v dátach, softvéri alebo pridružených informáciách a/alebo dokumentácii.
 6. Akceptujete, že Met Office neprepúšťa práva duševného vlastníctva na klimatické modely HadSM3, HadCM3L, HadCM3 a výsledky z nich, a že Projekt neprepúšťa práva duševného vlastníctva na softvér vyvinutý, aby umožnil tieto modely počítať bezpečne na osobných počítačoch v distribuovanom prostredí a ponecháva si právo vyžadovať priznanie a/alebo spoluautorstvo pri hocijakom publikovaní pochádzajúcom z ich používania.
 7. Súhlasíte, že nebudete pridávať, modifikovať alebo postupovať hocijakej tretej strane žiadnu časť softvéru, dátových súborov, alebo dokumentácie, poskytnuté Projektom (ak nedostane súhlas zástupcu Projektu).
 8. Súhlasíte, že vaša účasť v experimente je daná bez obmedzenia. Projekt nie je zaviazaný uvádzať hociktorého individuálneho účastníka v listinách, alebo niekde inde (viď Poznámka 3).
 9. Budete používať tento softvér a dáta len na počítačovom systéme, ku ktorému máte oprávnenie.
 10. Ak nejaké vyššie uvedené klauzuly sú pokladané za neplatné, toto neruší žiadnu inú klauzulu.
 11. Akceptujete, že táto Licencia môže byť ukončené bez avíza, ak neplníte niektorú z týchto podmienok.

Vzdanie sa nároku

Univerzita, Met Office, alebo hociktorý z účastníkov v Projekte, nie sú zodpovední za akékoľvek škody zniknuté priamo, nepriamo, špeciálne, alebo náhodne, alebo ušlý zisk vyplývajúci z použitia softvéru, alebo iného materiálu dodaného ako súčasť "climateprediction.net" experimentu. Nie je povinnosť postarať sa o údržbu, podporu, aktualizácie, vylepšenia alebo modifikácie pre softvér, alebo iné dodané materiály.

Poznámka 1: Ohľadne dostupnosti zdrojového kódu. Na zabezpečenie integrity climateprediction.net experimentu, táto licencia sa týka len predkompilovných vykonateľných verzií relevantných klimatických modelov. Met Office má politiku dovoleného prístupu k celému zdrojovému kódu modelu pre výslovné účely skúmania s poctivým úmyslom. Hociktorá osoba alebo osoby, želajúce si sprístupniť zdrojový kód modelu (približne 500 000 riadkov v jazyku Fortran), môžu postúpiť písomnú žiadosť do Met Office s uvedením účelu a pravdepodobného trvania svojho skúmania. Detailnejšie informácie nájdete na stránkach www.metoffice.com.

Poznámka 2: Toto je veľmi dôležité. Mnoho z týchto modelov zlyhá a vyhľadanie ktoré to sú, je dôležitý bod tohto experimentu. Preto Projekt potrebuje vedieť, ak váš model zlyháva z akéhokoľvek dôvodu: softvérový klient oznámi automaticky ak váš model zlyhá za predpokladu, že ste prihlásený k internetu a takisto to dovolíte urobiť. Ak sa jednoducho rozhodnete nepokračovať, najskôr dajte vedieť do Projektu, aby mohol byť experiment priradený inému účastníkovi.

Poznámka 3: Pochopiteľne, Projekt je vďačný a úprimne oceňuje účastníkov kolektívne za akékoľvek publikácie vyplývajúce z tohto projektu, pretože bez vás by nemohol dosiahnuť nič z toho. Ak vy a len vy dáte oprávnenie aby tak bolo urobené, vaše účastnícke meno a počet experimentov, ktorými ste úspešne prispeli, bude elektronicky k dispozícii. Keďže je softvér dostatočne vyvinutý, je realizovaná "tabuľka lídrov" na web stránke, ktorá ukazuje najaktívnejších účastníkov. Žiaľ, súhlas všetkých individuálnych účastníkov výslovne v každom novinovom článku, pochádzajúceho z tohto neobyčajného projektu, by bol neuskutočniteľný v časopisoch a kdekoľvek inde. Preto je potrebná klauzula 8.

Poznámka 4: Zámerom projektu climateprediction.net je vyčísliť neistoty v klimatických predpovediach. To je dosiahnuteľné vytvorením obrovskej množiny mnohých predpovedí robených s nepatrne líšiacimi sa modelmi, ktoré spolu poskytnú lepší odhad budúcnosti klímy, než by mohla ktorákoľvek samostatná simulácia. Tento prístup je známy ako množina predpovedania a vyžaduje obrovskú hodnotu výpočtového výkonu a jediné praktické riešenie je odvolať sa na distribuovaný výpočet a kombinovať výkon veľmi veľkého počtu štandardných PC, kde každý PC rieši malú, ale kľúčovú časť globálneho problému. Zoznam prispievateľov v projekte climateprediction.net môžete nájsť na web stránke toho istého názvu, ale hlavní spolupracovníci sú uvedení v poďakovaní vyššie. V distribúcii a podpore softvéru jedná Univerzita zastrešená v tejto licencii v zastúpení týchto spolupracovníkov pre ďalšiu prácu climateprediction.net projektu.

 

 ----

Zdroj: stránka CPDN projektu