Skip to main content

Informácia pre užívateľov výstupov

Kategórie:

Táto stránka uvádza niektoré technické informácie o simuláciách "weatherathome" južnej Afriky, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorí chcú stiahnuť a analyzovať výstup z projektu.

 

Oblasť územia

Sú prevádzkované dva klimatické modely. Prvým je HadAM3P verzia  1.8.2, ktorý pokrýva celú zemeguľu. Beží s rozlíšením N96, čo zodpovedá 1,875° zemepisnej dĺžky a 1,25° zemepisnej šírky s 19 vertikálnymi hladinami. Tento dodáva každých šesť hodín hraničné podmienky pre regionálny model HadRM3P  verzia 1.8.2, ktorý pokrýva ohraničené územie južnej Afriky s horizontálnym rozlíšením 0,44° (50 km) s 19 vertikálnymi hladinami. Táto oblasť územnia je pravouholník (na guľovej ploche) a má nasledujúce hranice:

Roh Zemepisná dĺžka Zemepisná šírka 
severozápadný 6,6° V 5,9° S  
severovýchodný 51,7° V 6,2° S
juhozápadný 0,30° V 38,1° J
juhovýchodný 58,6° V 37,8° J

Poznamenávame, že toto nezahŕňa "vyrovnávaciu" oblasť okolo územia regionálneho modelu.

 

Časová perióda

Simulácie prikrývajú úplnú 12 mesačnú perióda, začínajúcu 1. decembra a končiacu 30. novembra nasledujúceho roka. Je použitý štandardný 360-dňový kalendár HadAM modelu. Počiatočné dátumy sa menia od 1. decembra 1959 do 1. decembra 2006. Všimnite si, že rok uvedený v názve simulácie korešponduje s koncom simulácie, napr. "1967" odkazuje na 1. december 1966 až 30. november 1967. Modely s rovnakým UMID, ale pokrývajúce odlišné roky (viď nižšie) sú kontinuálnym sledom simulácií, kde každá začína od stavu atmosféry na konci predchádzajúcej simulácie.

 

Vnucovania

Sú používané tie isté externé vnucovania ako v CMIP5 experimentoch vykonávaných s HadGEM2-ES modelom v U.K. Met Office.

 

Parametrické perturbácie

Iba implicitné hodnoty parametrov sú aktuálne používané.

 

Názvy simulácií

Každá simulácia je identifikovaná návestím nasledujúceho formátu:

hadam3p_saf_[umid]_[year]_1_[boincident]_[n]

kde:

 • [umid] pozostáva zo štyroch znakov, ktoré poskytujú jednoznačné identifikátory nastavenia simulácie. Ak simulácia začala a výpis znovu začína od simulácie pokrývajúcej predchádzajúci rok, tieto dve simulácie budú zdieľať tento identifikátor.
 • [rok] pozostáva zo štyroch čísel, udávajúc tak rok, v ktorom simulácia končí. Napríklad "1967" znamená, že simulácia pokrýva periódu od 1. decembra 1966 do 30. novembra 1967.
 • [boincident] je 10-ciferný identifikátor použitý BOINC systémom.
 • [n] je číslo vyjadrujúce koľkokrát toto simulačné nastavenie bolo odoslané k počítačom pred touto konkrétnou realizáciou. Pretože všetky simulácie aktuálne bežia na windowsovských strojoch, všetky realizácie by mali byť bitovo identické.

 

Názvy výstupných súborov

Pre každý mesiac vzniká a odosiela sa 7 NetCDF výstupných súborov. Ich názvy nadobúdajú tvar:

[umid][r]a.p[s][dz][mon].nc

kde:

 • [umid] je ako pre identifikátor simulácie.
 • [r] je "g" pre regionálny výstup z HadRM3P alebo "m" pre globálny výstup z HadAM3P.
 • [s] je návestie dátového toku s rozdielnymi premennými pridelenými rozdielnym tokom.
 • [dz] je identifikátor pre rok. Prvý znak je "f" pre 1950-te, "g" pre 1960-te, "h" pre 1970-te, "i" pre 1980-te, "j" pre 1990-te, a "k" pre 2000-ce desaťročia. Druhý znak je číslica vyjadrujúca rok v dekáde. Napríklad, "K5" indikuje 2005.
 • [mon] je štandardná trojpísmenová skratka pre mesiac, napr. "dec" pre december. 

 

Výstupné premenné

Premenné z týchto simulácií sú zaznamenávané v troch rôznych formátoch: denné hodnoty z regionálneho modelu; mesačné hodnoty z regionálneho modelu; mesačné hodnoty z globálneho modelu. Tieto sú podrobne opísané a uvedené nižšie. 

 

Denné hodnoty z regionálneho modelu

360 denných hodnôt z celého roka je zaznamenaných pre nasledujúce premenné z regionálneho modelu. Kvôli obmedzeniam šírky pásma a pamäte sú zaznamenané v hrubšej mriežke než tie z regionálneho modelu, s okienkami mriežky zodpovedajúcimi priemerom ponad 3x3 bunky originálnej mriežky. Toto spriemerovanie začína od severozápadného kúta mriežky s 3X3 bunkami pôvodnej mriežky modelu, čo znamená, že dve najvýchodnejšie a jedna najjužnejšia bunka mriežky na originálnej mriežke nie sú zahrnuté do priemerovania vedúceho k hrubej mriežke. Sú taktiež zaznamenané použitím 2-bytového komprimovania dát v NetCDF, čo znamená, že ich musíte posunúť a zväčšiť podľa daných add_offset a scale_factor hodnôt. Pretože regionálny model beží na odlišnej mriežke než štandardná globálna polárna sieť, zemepisná dĺžka a zemepisná šírka sú uložené v poliach global_longitude0 a global_latitude0. Tieto denné hodnoty sú uložené v množstve rôznych súborov pre každý mesiac, identifikovaných danými reťazcami v názvoch súborov, kde "g" je identifikátorom regionálneho výstupu aidentifikátorom dátového toku (viď "Názvy výstupných súboprov" vyššie) je posledný znak v danom súborovom reťazci.

Reťazec súboru Značka v súbore CF značka Popis Hladina Jednotky
ga.pe field16 tasmax  Maximálna denná teplota 1,5 m K
  field16_1 tasmin Minimálna denná teplota 1,5 m K
ga.pf  field90 pr Intenzita zrážok Povrch kg m-2s-1
ga.pg field48 uas Zonálna rýchlosť vetra 10 m m s-1
  field49 vas Meridiálna rýchlosť vetra 10 m m s-1
ga.ph field17 - Teplota rosného bodu 1,5 m K
ga.pi field1 zg Geopotenciálna výška 700; 500 hPa m
  field16 ta Teplota vzduchu 850 hPa K
  field56 ua Zonálna rýchlosť vetra 850 hPa m s-1
  field57 va Meridiálna rýchlosť vetra 850 hPa m s-1
  field88 hur Relatívna vlhkosť  850 hPa zlomok

 

Mesačné hodnoty z regionálneho modelu

12 mesačných hodnôt z celého roka je zaznamenaných pre nasledujúce premenné z regionálneho modelu. Sú zaznamenané podľa originálnej modelovej mriežky, na rozdiel od denných údajov. Sú zaznamenané použitím dvojslabikového komprimovania dát v NetCDF, čo znamená, že ich musíte posunúť a zväčšiť podľa hodnôt daných vadd_ offset a scale_ factor. Pretože regionálny model beží na odlišnej mriežke než štandardná globálna polárna sieť, zemepisná dĺžka a zemepisná šírka sú uložené v poliach global_longitude0 a global_latitude0. Všetky tieto mesačné hodnoty sú uložené v jedinom súbore obsahujúcom reťazec "ga.pd" pre každý mesiac, t.j. tok "d" regionálneho ("g") výstupu.

Značka v súbore CF značka Popis Hladina Jednotky
field8 psl Priemerný tlak   hladina mora Pa
field16 tas Priemerná teplota vzduchu 1,5 m K
field29 - Oblačnosť pod 1000 stôp - 300 m nad morom - zlomok
field90 pr Priemerná zrážková intenzita povrch kg m-2 s-1
field106 - Obsah vlhkosti dostupnej v pôde - kg m-2
field180 hfls Latentný tepelný tok povrch W m-2
field203 - Úhrnný zostupný krátkovlnný tok povrch W m-2

 

Mesačné hodnoty z globálneho modelu

12 mesačných hodnôt z celého roka je zaznamenaných pre nasledujúce premenné z globálneho modelu. Sú zaznamenané podľa originálnej modelovej mriežky. Sú zaznamenané použitím štandardného 4-bytového formátovania v NetCDF. Všetky tieto mesačné hodnoty sú uložené v jedinom súbore obsahujúcom reťazec "ma.pc" pre každý mesiac, t.j. tok "c" globálneho ("m") výstupu.

Značka v súbore CF značka Popis Hladina Jednotky
field1 zg Geopotenciálna výška 500 hPa m
field8 psl Tlak vzduchu  Stredná úroveň mora Pa
field16 tas Teplota vzduchu 1,5 m K
field16_1 ta Teplota vzduchu 500 hPa K
field16_2 ts Teplota povrchu povrch K
field17 - Teplota rosného bodu 1,5 m K
field56 uas Zonálna rýchlosť vetra 10 m m s-1
field56_1 ua Zonálna rýchlosť vetra 850; 500; 200 hPa m s-1
field57 vas Meridiálna rýchlosť vetra 10 m m s-1
field57_1 va Meridiálna rýchlosť vetra 850; 500; 200 hPa m s-1
field88 hur Relatívna vlhkosť 1,5 m zlomok
field88_1 hur Relatívna vlhkosť 500 hPa zlomok
field90 pr Intenzita zrážok Povrch kg m-2 s-1
field106 - Obsah vlhkosti dostupnej v pôde - kg m-2
field178 - Toky tepla prízemnej a medznej vrstvy - W m-2
field180 hfls Latentný tepelný tok Povrch W m-2
field186 - Čistý zostupný krátkovlnný tok Povrch W m-2
field187 - Čistý zostupný dlhovlnný tok Povrch W m-2
field201 rsut Odchádzajúci krátkovlnný tok Horná hranica atmosféry W m-2
field206 rlut Odchádzajúci dlhovlnný tok Horná hranica atmosféry W m-2
field207 rsutcs Stúpajúci krátkovlnný tok pri jasnej oblohe Horná hranica atmosféry W m-2
field210 rlutcs Vzostupný dlhovlnný tok pri jasnej oblohe Horná hranica atmosféry W m-2

 

Poznámky k simuláciam

Nasledujúce simulácie by mali byť analyzované s opatrnosťou:

 • Simulácie s UMID začínajúcimi písmenom "v" pochádzajú z beta-testovacej verzie do ktorých boli vložené informácie z nesprávneho zoznamu premenných z regionálneho modelu.
 • Simulácie s UMID menším alebo rovným "267z" mali omylom priradené náhodné hodnoty ENTCOEF parametra, a tak nemôžu byť porovnané navzájom. 

 

Zdroj: projektové stránky CPDN