Skip to main content

Geoengineering - Experiment geoinžinierstva s HadCM3L

Kategórie:

Napriek národným a medzinárodným snahám znížiť antropogénne emisie, rastúce koncentrácie atmosferického kysličníka uhličitého budú prinášať planetárne zahrievanie a pridružené dopady pre dohľadnú budúcnosť. Znepokojenie, že zmiernenie môže nastávať príliš pomaly, viedlo k obnovenému dialógu vnútri vedeckého spoločenstva ohľadne možných stratégií pre neutralizovanie globálneho otepľovania prostredníctvom geoinžinierstva. Klimatické geoinžinierstvo bolo definované ako "rozsiahle úmyselné manipulovanie" klimatického systému, za účelom čeliť globálnemu otepľovaniu vplyvom antropogénnych emisií CO2. Hoci niekoľko metód pre neutralizovanie klimatických zmien s geoinžinierstvom je považovaných za prijateľné, vstrekovanie sulfátov alebo iných jemných aerosólov do stratosféry, zväčšujúc tým planetárne albedo (činiteľ odrazu prichádzajúceho žiarenia), je počiatok protichodných názorov.

Niekoľko nedávnych štúdií modelovania skúmalo globálnu a regionálnu teplotu a hydrologickú reakciu na geoinžiniersky typ klimatického vnucovania. Stavaním na týchto štúdiách, tento experiment bude vyšetrovať dopady geoinžinierskych simulácií použitím výpočtu HadCM3L. Pokiaľ obmedzený počet predchádzajúcich štúdií modelovania použitím AOGCMs na preskúmanie možných dopadov geoinžinierskych aktivít obvykle skúmal účinky použiteľného konštantného geoinžinierskeho vnucovania, táto štúdia používa krátkodobé vnucovania, navrhnuté pre výpočet premenlivej siete projektovaného antropogénneho radiačného vnucovania. Naviac, široký okruh schém vnucovania navrhnutých na premostenie aproximatívneho rozsahu neistôt súvisiacich s ohodnoteniami antropogénneho klimatického vnucovania bol generovaný a implementovaný za účelom stanoviť, aké rozdiely v účinkoch sú medzi "najlepšími odhadmi" protikladnej schémy antropogénneho geoinžinierskeho vnucovania a iných prijateľných návrhov.

Zdvojené množiny budú vyšetrené pre odpovede na IPCC A1B scenár emisií medzi 2000 a 2080, ako s geoinžinierskymi aktivitami, tak aj bez nich,  počnúc r. 2005. Všetky modely používajú identické vstupné parametre, s výnimkou parametrov počiatočných podmienok. Jediné obmeny sú v súboroch sopečného vnucovania. Geoinžinierske aktivity sú v modeloch napodobené modifikovaním radiačných vstupov sopečných aerosólov, aplikovaných ako striedania stratosférickej optickej hĺbky nad štyrmi pásmovými zónami, ohraničenými rovníkom a rovnobežkami 30°S a 30°J. Dopady 135 geoinžinierskych scenárov budú skúmané korešpondujúc s ekvivalentom vnucovaní a opakom k vnucovaniam spojených s dlhovekými skleníkovými plynmi, troposférickými aerosólmi síry a troposférickým ozónom. 135 schém je navrhnutých na premostenie neistôt súvisiacich s týmito antropogénnymi vnucovaniami.

Tento experiment bol navrhnutý v spolupráci EPP, Carnegie Mellon University a AOPP, Oxford a bol uvoľnený 1. októbra 2008.

Kontakt: Kate Ricke; kricke at andrew. CMU.edu.

 

Zdroj: stránka CPDN projektu