Skip to main content

Klimatológia

Vedecké články spadajúce pod odbor klimatológia.

 

Parametre

Kategórie:

V experimentoch climateprediction.net sa používajú nasledujúce parametre:

vf1
Rýchlosť padania ľadu cez mraky – dôležitý parameter pre vývoj mrakov a určenie typu (dážď, dážď so snehom, krupobitie, sneženie) a množstva zrážok.

ct
Tento parameter hovorí, ako rýchlo kvapôčky mraku konvertujú na dážď.

rhcrit
Kritická relatívna vlhkosť hovorí o miere atmosférickej vlhkosti bunky mriežky v množstve oblačnosti tejto bunky mriežky.

Scenáre vnucovania

Kategórie:

Skleníkové plyny

Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sú pre nedávnu minulosť, preto v tomto experimente nemusíme mať žiadne pochybnosti. Pre budúcnosť sú používané 4 možné scenáre, z ktorých prvé dva sú prevzaté zo správy Medzivládneho výboru pre klimatické zmeny (Intergovernmental Panel on Climate Change) z roku 2001.

 

climateprediction.net

Kategórie:

Táto kniha obsahuje detailnejší popis projektu climateprediction.net.

Väčšina informácií je preložená priamo z originálneho webu projektu na adrese http://climateprediction.net/, stránky boli mierne upravené pre lepšiu integráciu do nášho portálu. Hlavnú zásluhu na preklade a vzniku tejto knihy má marpes.

Výsledky prezentované na stretnutí COP 10

Kategórie:

Prvé výsledky projektu boli publikované v časopise Nature v januári 2005.

Climateprediction.net výsledky boli prezentované na Tenth Session of the Conference of Parties (COP 10) stretnutí v Buenos Aires v decembri 2004. COP 10 značí desiate výročie nadobudnutia účinnosti Rámcovej konvencie o klimatických zmenách.

Počiatočné výsledky z 5 fázového experimentu

Kategórie:

Úvod k 5 fázovému experimentu je tu.

Kysličník síričitý (SO2) je emitovaný spaľovaním fosilných palív a môže reagovať s inými molekulami (OH alebo peroxid vodíka) najmä v oblačnosti, a vytvárať ako je známe sulfátový aerosól (čiastočky vznášajúce sa vo vzduchu). To znamená, že množstvo sulfátu v atmosfére súvisí s hodnotou emisie SO2, ale aj s funkcieschopnosťou týchto iných molekúl, počtom oblačných kvapôčok vo vzduchu atď .

Výsledky 4-tej fázy

Kategórie:

Od júna 2004, kedy bol tento experiment spustený, bolo úspešne dokončených 900 výpočtov 4. fázy a ich výsledky boli vrátené ku climateprediction.net 

Globálna priemerná teplota, produkovaná všetkými z nich v priebehu 4. fázy, bola vykreslená do obrázka nižšie. Údaje nie sú vôbec filtrované - nestabilné modely sú obsiahnuté, rovnako ako všetky stabilné.

Základné informácie

Kategórie:

Čo je climateprediction.net?

Climateprediction.net je najväčší projekt distribuovaných výpočtov na tvorbu prognózy zemskej klímy do r. 2080 a testovanie presnosti klimatických modelov. Za týmto účelom sústreďuje ľudí vo svete, ktorí poskytujú čas na svojich počítačoch - dobu, kedy majú svoje počítače zapnuté, ale nevyužívajú ich úplný výpočtový výkon. Viac o projekte climateprediction.net (Originálne stránky projektu).

O projekte climateprediction.net

Kategórie:

Účelom projektu climateprediction.net je skúmať aproximácie - priblíženia - ktoré musia byť urobené v zavedených klimatických modeloch (prečítajte si o tom viac). Pri prevádzkovaní modelu tisícky krát ("rozsiahla množina") je očakávaný výsledok, ako model reaguje na drobné vybočenia od týchto priblížení - dosť drobných, aby priblíženia neboli menej realistické. Toto umožňuje lepšie  pochopiť, ako sú modely citlivé na malé zmeny a tiež na faktory, ako zmeny v kolobehu kysličníka uhličitého a síry.

O minulosti Climateprediction.net

Kategórie:

Počiatkom projektu climateprediction.net je možné označiť r. 1999, keď Myles Allen napísal vysvetľujúci článok v časopise Nature nazvaný Do-it-yourself climate prediction - Domáca predpoveď klímy.

Experimentálne ciele Climateprediction.net

Kategórie:

Klimatické modely predpovedajú významné zmeny zemskej klímy v nastávajúcom storočí. Ale modely poskytujú obrovský rozptyl výsledkov predpovedí - teda ako sa zaoberať s touto neistotou? Ak sa precenia rýchlosť a miera klimatickej zmeny, môže to skončiť zbytočným panikárením a investovaním obrovských peňažných čiastok pri pokúšaní sa odvrátiť problém, ktorý sa neukáže byť tak vážny, ako modely predpokladali. A opačne, ak modely predpokladajú príliš malú zmenu oproti skutočnej, skončí to vykonaním príliš mála a veľmi neskoro v nesprávnej domnienke, že zmeny budú zvládnuteľne malé a pozvoľné.

Syndikovať obsah