Skip to main content

Veda

Články o vede.

 

Počiatočné výsledky z 5 fázového experimentu

Kategórie:

Úvod k 5 fázovému experimentu je tu.

Kysličník síričitý (SO2) je emitovaný spaľovaním fosilných palív a môže reagovať s inými molekulami (OH alebo peroxid vodíka) najmä v oblačnosti, a vytvárať ako je známe sulfátový aerosól (čiastočky vznášajúce sa vo vzduchu). To znamená, že množstvo sulfátu v atmosfére súvisí s hodnotou emisie SO2, ale aj s funkcieschopnosťou týchto iných molekúl, počtom oblačných kvapôčok vo vzduchu atď .

Výsledky 4-tej fázy

Kategórie:

Od júna 2004, kedy bol tento experiment spustený, bolo úspešne dokončených 900 výpočtov 4. fázy a ich výsledky boli vrátené ku climateprediction.net 

Globálna priemerná teplota, produkovaná všetkými z nich v priebehu 4. fázy, bola vykreslená do obrázka nižšie. Údaje nie sú vôbec filtrované - nestabilné modely sú obsiahnuté, rovnako ako všetky stabilné.

Základné informácie

Kategórie:

Čo je climateprediction.net?

Climateprediction.net je najväčší projekt distribuovaných výpočtov na tvorbu prognózy zemskej klímy do r. 2080 a testovanie presnosti klimatických modelov. Za týmto účelom sústreďuje ľudí vo svete, ktorí poskytujú čas na svojich počítačoch - dobu, kedy majú svoje počítače zapnuté, ale nevyužívajú ich úplný výpočtový výkon. Viac o projekte climateprediction.net (Originálne stránky projektu).

O projekte climateprediction.net

Kategórie:

Účelom projektu climateprediction.net je skúmať aproximácie - priblíženia - ktoré musia byť urobené v zavedených klimatických modeloch (prečítajte si o tom viac). Pri prevádzkovaní modelu tisícky krát ("rozsiahla množina") je očakávaný výsledok, ako model reaguje na drobné vybočenia od týchto priblížení - dosť drobných, aby priblíženia neboli menej realistické. Toto umožňuje lepšie  pochopiť, ako sú modely citlivé na malé zmeny a tiež na faktory, ako zmeny v kolobehu kysličníka uhličitého a síry.

O minulosti Climateprediction.net

Kategórie:

Počiatkom projektu climateprediction.net je možné označiť r. 1999, keď Myles Allen napísal vysvetľujúci článok v časopise Nature nazvaný Do-it-yourself climate prediction - Domáca predpoveď klímy.

Experimentálne ciele Climateprediction.net

Kategórie:

Klimatické modely predpovedajú významné zmeny zemskej klímy v nastávajúcom storočí. Ale modely poskytujú obrovský rozptyl výsledkov predpovedí - teda ako sa zaoberať s touto neistotou? Ak sa precenia rýchlosť a miera klimatickej zmeny, môže to skončiť zbytočným panikárením a investovaním obrovských peňažných čiastok pri pokúšaní sa odvrátiť problém, ktorý sa neukáže byť tak vážny, ako modely predpokladali. A opačne, ak modely predpokladajú príliš malú zmenu oproti skutočnej, skončí to vykonaním príliš mála a veľmi neskoro v nesprávnej domnienke, že zmeny budú zvládnuteľne malé a pozvoľné.

Interaktívna užívateľská oblasť

Kategórie:

Vitajte v užívateľskej oblasti projektu climateprediction.net. V rámci projektu je snaha rozvíjať (aj s pomocou užívateľov) spoločenstvo okolo experimentov. Toto obsahuje diskusné skupiny, web zdroje znalostí, služby "rovný s rovným" a niektoré vzrušujúce nové technológie také ako sémantické web prehľadávanie.

BOINC stránky projektu

Kategórie:

BOINC stránky projektu sú vložené pre tých, ktorí sú prihlásení do climateprediction.net. Stránky obsahujú diskusné fóra pre účastníkov a linky nevyhnutné na usporiadanie vašich nastavení projektu, alebo prezeranie informácií o vašich modeloch.

 

Licenčný dohovor

Kategórie:

Tento dohovor je medzi

Rektorom, magistermi a študentmi University of Oxford ("Univerzita") ktorej administratívne kancelárie sú na adrese

Wellington Square, Oxford OX1 2JD

a ktorýmkoľvek účastníkom v experimente "climateprediction.net" (vami). Pre účely tejto licencie Univerzita jedná v zastúpení projektu climateprediction.net ("Projekt"), ktorého výhľadové ciele a práca sú opísané nižšie v Poznámke 4.

Pravidlá a zásady climateprediction.net

Kategórie:

Ak sa chcete podieľať na experimente climateprediction.net, musíte prijať podmienky diktované licenčným dohovorom.

Syndikovať obsah