Skip to main content

SZTAKI Desktop Grid

Zameranie projektu:
Fáza projektu:

SZTAKI Desktop Grid

Tím BOINC.SK

Podpis pre projekt SZTAKI Desktop Grid

SZTAKI Desktop Grid je architektúra otvorená výpočtom, ktoré môžu využívať vedci zaoberajúci sa rôznymi problémami, v súčasnosti však prevádzkuje len dva výskumné projekty.

Matematikou sa zaoberá BinSYS projekt, ktorý hľadá všetky binárne (dvojkové) číselné systémy až do jedenástej dimenzie. Program vyhľadáva zovšeobecnené binárne systémy, kde sa skúmajú konečné sety foriem (matíc) danej veľkosti spľňajúce niektoré podmienky. Problémom je, že veľkost týchto setov je exponenciálnou funkciou dimenzie a preto je potrebný vysoký výpočtový výkon. Program sa snaží o výpočet prípadu, kedy je 11x11 matíc.

Fyzikálnym zákonom sa venuje UC Explorer (Universality@Home), ktorý sa snaží porozumieť základným triedam univerzalít nerovnovážnych systémov. Tieto triedy sa vyskytujú veľmi často v zložitých systémoch s viacerými stupňami voľnosti. Sú to napríklad hospodárske krízy, ľudská segregácia, vyhynutie populácie, či klimatické zmeny, kde by teória nerovnovážnych systémov pomohla vyriešiť dané problémy. Keď sa vzájomné vzťahy vnútri sústavy rozchádzajú, napríklad blízko kritického bodu s dominanciou  kolísania (ako v prípade ekonomického kolapsu alebo zmeny klímy), malé interakcie sa stanú bezvýznamnými (teda mávnutie krídlami motýľa nebude mať vplyv na vytvorenie hurikánu - poznámka autora). V takýchto prípadoch sa objaví stupnicový režim a funkcie s univerzálnymi exponentami. V rovnovážnych systémoch sú tieto triedy určené rozmermi, symetriami a konzervatívnymi zákonmi. Ich správanie v nerovnovážnych systémoch je však doteraz viacmenej neznáme a o poznanie týchto systémov sa práve snaží Universality@home.

SZTAKI Desktop Grid je prevádzkovaný Laboratóriom pre paralelné a distribuované výpočty Maďarskej akadémie vied.

Javascript is required to view this map.